©2022. IT DEPRATMENT, NISHAN-E-SIKHI, KHADUR SAHIB